top of page
Bedriftspresentasjon

F.E.I.L KONSEPTET

Endring av adferd krever at vi må ut av komfortsonen, ta risiko, og tre inn i læringssonen. F.E.I.L konseptet tar teamet gjennom en reise der man etter 6 mnd. vil ha etablert ny ønsket adferd, utviklet et «growth mindset», og økt det generelle prestasjonsnivået.  

Hvorfor kaller vi tilnærmingen vi bruker for F.E.I.L? Jo, fordi feil er: Første Erfaring I Læring. Dette signaliserer at vi alle gjør feil når vi skal lære noe nytt, og definisjonen på en feil er nettopp gapet mellom våre mål og vårt nåværende ståsted. 

 

FEIL står også for de fire fasene i endringsprosessen:

 

F = Fakta  

E = Erkjennelse
I = Intensjon 

L = Læring 

Den evidensbaserte endringsprosessen F.E.I.L

F= FAKTA

For å kunne kontrollere at endring av adferd faktisk finner sted i prosessen, må vi først ha objektive bevis (fakta) på situasjonen. I en salgsavdeling kan fakta være for svak salgsvekst og for stor variasjon mellom de best presterende- og minst presterende selgerne. I kjedevirksomhet kan fakta være ujevnt- og lavt servicenivå. 

 

I tillegg til målbare fakta på situasjonen, er det nødvendig å kunne måle endringer i læringskulturen. Til dette benytter vi målesystemet «Growth Team Mindset Survey» som avdekker grad av «growth mindset» og «fixed mindset» i teamene. 

E = ERKJENNELSE

Med fakta tilgjengelig er neste fase å skape erkjennelse av ståsted. I denne fasen tilfører vi også innsikt og evidensbasert kunnskap om hvorfor de fleste endringsprosesser mislykkes og hva som skal til for å skape beviselige og varige endringer. Vi tilfører innsikt som: 

 

  • Adferdsøkonomi og hjernens to beslutningssystemer.

  • «Growth vs. fixed mindset» - Vitale innstillinger til læring.

  • Psykologisk trygghet

  • Design av «nudger»

I = INTENSJON

Denne fasen handler om å avklare intensjon og beslutning for videre prosess: 

  • Hva må vi endre i egen adferd? 

  • Hvilke «nudger» vil vi bruke for å dytte oss ut av komfortsonen?

  • Hvordan skal vi måle og bevise progresjon? à Hvordan vil vi designe læringsprosessen? 

L = LÆRING

Innlæringen av ny adferd er en erfaringsbasert prosess der vi lærer gjennom å erfare umiddelbare konsekvenser av våre handlinger i hverdagen. Med andre ord, det er en læreprosess som skjer som en del av hverdagen, og IKKE noe som bare kan kurses raskt på «utsiden av hverdagen». Virkeligheten er læreboken, og ulike rollemodeller er lærerne. 

Fjellklatrer silhuett

Arenaer for læring:

 

For et salgsteam betyr det at den primære læringen skjer i salgsmøtene, for en kjedevirksomhet skjer den viktigste læringen i møte med kunden, og i et leaderteam er den viktigste arenaen for læring ordinære driftsmøter. For å sikre at endringen skjer bruker vi ulike «nudgestrategier» som vi over tid har erfart fungerer.

Testing:


I første del av læringsfasen er det normalt å gjøre en pilot, med en testgruppe mot en kontrollgruppe. Vi tester og feiler oss frem i liten skala, og skalerer ikke prosessen før vi kan dokumentere effekter (evidens).

Interessert i å lære mer om F.E.I.L konseptet?

Dammyr as har blitt leadforce.
bottom of page